Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Wittedillä on sen hallituksen vahvistama, yhtiön työntekijöitä sekä johtoryhmän ja hallituksen jäseniä koskeva sisäpiiriohje, joka sisältää mm. sisäpiiritiedon lykkäämistä, sisäpiirihankkeita, kaupankäyntirajoituksia, johdon liiketoimi -ilmoituksia ja sisäpiiriasioiden valvontaa koskevat säännöt ja menettelytapavelvoitteet. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa sisäpiiritiedon huolellinen käsitteleminen sen luottamuksellisuutta vaarantamatta sekä sisäpiiritiedon laittoman ilmaisemisen ja sisäpiirikauppojen estäminen sekä markkinoiden avoimuuden ja sitä kohtaan tunnetun luottamuksen lisääminen.
Sisäpiiriohjeen menettelytapaohjeet ja -velvoitteet täydentävät Wittediä velvoittavaa sääntelyä ja sääntöjä, joita Witted noudattaa toiminnassaan, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014/EU muutoksineen) ja sen nojalla annettuja säädöksiä, kotimaista sääntelyä, ml. rikoslaki (39/1889 muutoksineen) ja arvopaperimarkkinalaki (746/2012 muutoksineen), Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeistuksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjä.

Witted on nimittänyt sisäpiiriasioista vastaavan henkilön ja varahenkilön huolehtimaan sisäpiirihallinnosta. Sisäpiirivastaavana toimii yhtiön juristi. Sisäpiirivastaava valvoo myös, että sisäpiiriläisten, johtohenkilöiden sekä johtohenkilöiden lähipiirin ja tulosraportointiin osallistuvien henkilöiden kaupankäynti on sääntelyn mukaista.

Mikäli Witted päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, se ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, johon merkitään kaikki henkilöt, joilla on hanketta koskevaa sisäpiiritietoa. Yhtiöllä ei ole hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita täydentävää pysyvää sisäpiiriluetteloa.

Suljettu ajanjakso

Witted Megacorp Oyj:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä Wittedin taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa ns. suljetun ajanjakson aikana toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Wittedin rahoitusvälineisiin (osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin). Suljettu ajanjakso alkaa 30 kalenteripäivää ennen kunkin Wittedin taloudellisen katsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy em. tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Witted Megacorp Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen on ilmoitettava kaikki heidän omaan lukuunsa tekemät Wittedin rahoitusvälineisiin (osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin) liittyvät liiketoimet sekä Wittedille että Finanssivalvonnalle.

Wittedin ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt ovat Wittedin hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Witted ylläpitää luetteloa ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä sekä heidän lähipiireihinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Wittedin johtohenkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan itse lähipiiriinsä kuuluville henkilöille kirjallisesti lähipiiriin kuuluvia henkilöitä koskevasta liiketoimien ilmoitusvelvollisuudesta.

Liiketoimet on ilmoitettava Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Liiketoimet on ilmoitettava erikseen myös Wittedille, ja ilmoitus Wittedille on vastaavasti tehtävä viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Witted suosittelee kuitenkin, että molemmat ilmoitukset tehdään 24 tunnin kuluessa liiketoimesta.

Witted julkistaa ilmoitetut liiketoimet yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut liiketoimea koskevan ilmoituksen.

Julkistettuja liiketoimi-ilmoituksia voi tarkastella täällä.

Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen add

Tällä sivulla johtohenkilöille ja heidän lähipiiriläisilleen annetaan ilmoitusten tekoa koskevat käytännön ohjeet. Wittedin sisäinen sisäpiiriohje sisältää em. henkilöitä koskevia tarkentavia ohjeita ilmoitusvelvollisuudesta. Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta löytyy myös Finanssivalvonnan sivuilta osoitteesta https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/.

Liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle

Ilmoita liiketoimet Finanssivalvonnalle viipymättä ja aina viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Finanssivalvonnalle liiketoimi-ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointipalvelu löytyy osoitteesta https://asiointi.finanssivalvonta.fi/. Asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjän vahvaa sähköistä tunnistamista. Ohjeita uuden ilmoituksen täyttöön löytyy osoitteesta https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/.

Ilmoituksen tekoon tarvittavia tietoja:

Witted Megacorp Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI4000517461
Witted Megacorp Oyj:n LEI-tunnus: 743700F9XG4MLT2YH467
Witted Megacorp Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus: WITTED

Kopioi sähköisen ilmoituksen sivulta 3 yhtiötiedotetta vastaava selkokielinen teksti tai tallenna sivulta 4 tekemäsi ilmoitus pdf-muodossa. Tarvitset sitä yhtiölle tehtävää ilmoitusta varten.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia liiketoimia sen jälkeen, kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana. Laske raja-arvo laskemalla yhteen netottamatta kaikki MAR 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

Liiketoimien ilmoittaminen Wittedille

Ilmoita liiketoimet Wittedille viipymättä ja aina viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.
Tee ilmoitus Wittedille lähettämällä kopio Finanssivalvonnalle tekemästäsi ilmoituksesta (kopio tekstistä tai pdf) sähköpostitse kahteen osoitteeseen: insideradministration@witted.com ja ir@witted.com. Ilmoita sähköpostissasi myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli yhtiöllä on kysyttävää ilmoituksestasi.