Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Yhtiön toiminimi on Witted Megacorp Oyj. Rinnakkaistoiminimi on englanniksi Witted Megacorp Plc sekä ruotsiksi Witted Megacorp Abp.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiön toimialaan kuuluu digitalisaatioon liittyvä konsultointi, sisältäen muun ohella digitaalisten palveluiden suunnittelu-, kehitys- ja ylläpitopalveluiden tarjoamisen, sekä digitaaliseen transformaatioon ja yrityskulttuuriin liittyvän konsultoinnin.

Yhtiö voi omistaa, ostaa, myydä, hallita ja vuokrata huoneistoja, kiinteistöjä, arvopapereita, osakkeita, osuuksia ja oikeuksia kotimaassa ja ulkomailla sekä harjoittaa muuta sijoitustoimintaa.

Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Lisäksi yhtiö voi tuottaa erilaisia hallintopalveluja.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

10§ Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja ensisijaisesti yhtiöllä sekä toissijaisesti osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

(1) Lunastuslauseke koskee myös yhtiön osakkeenomistajien välisiä siirtoja. Lunastuslauseke ei kuitenkaan koske siirtoja, joissa yhtiö on siirtäjänä tai siirronsaajana.

(2) Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.

(3) Lunastushinta on 0,01 euro / osake.

(4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Jollei yhtiö aio käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, ilmoituksen tulee myös sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

(5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.]

(6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

(7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä. Jos lunastaja on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle.

11§ Suostumuslauseke

Yhtiön ulkopuolinen uusi omistaja tarvitsee osakkeen hankkimiseen luovutustoimin yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Yhtiön hallituksen tulee antaa vastaus suostumushakemukseen viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

12 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.