Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Wittedin ylin päätöksentekoelin, ja sen kutsuu tavallisesti koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä

  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  • hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.
Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokousasiakirjojen arkisto