Sijoittajat

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(tuhatta euroa)

2023 2022 2021 2020
Liikevaihto 64 101 52 896 29 995 15 672
EBITA -804 -394 709 638
EBITA, % -1,3 % -0,7 % 2,4 % 4,1
Osakekohtainen tulos (EPS) -0,10 -0,04 0,044 0,046*
Nettovelka -7 251 -9 217 -1 392 -542
Omavaraisuusaste 53,1 % 54,8 % 27,2 % 28,2 %
Nettovelkaantumisaste -48,9 % 53,1 % -55,4 -48,1 %
Asiantuntijoiden lukumäärä kauden lopussa (FTE) 390,5 441,9 268 145

*2020 osakekohtainen tulos (EPS) oikaistu ottamaan huomioon ylimääräisen yhtiökokouksen päätös osakkeiden lukumäärän lisäämisestä ja maksuttomasta osakeannista osana konsernijärjestelyn toteuttamista.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Käyttökate = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot + materiaalit ja palvelut + henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto = Käyttökate - poistot ja arvonalentumiset
EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot
EBITA-% = EBITA / liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS) = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
Nettovelka = Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä / (oikaistun taseen loppusumma – saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste = Nettovelka / oma pääoma yhteensä
Asiantuntijoiden lukumäärä = Witted-konsernin työllistämien asiantuntijoiden kokonaishenkilöstöallokaatio tarkkailukauden lopussa. Henkilömäärä kauden lopussa (FTE) voi koostua täysipäiväisistä tai osa-aikaisista resursseista.