Sijoittajayhteydet

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

1. TAUSTA

Tässä Witted Megacorp Oyj:n (”Witted Megacorp” tai ”yhtiö”) tiedonantopolitiikassa kuvataan viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvät vastuut sekä keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joita yhtiö noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Witted Megacorp noudattaa viestinnässään markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Market
Abuse Regulation eli MAR-asetus) ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjä. Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) suosituksia.

Tiedonantopolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa 12.1.2022. Päivitetyt osiot 5.2 ja 5.2.1 on hyväksytty yhtiön hallituksessa 5.2.2024. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

2. PERIAATTEET JA TAVOITTEET add

Witted Megacorpin viestinnän keskeiset periaatteet ovat läpinäkyvyys, tasapuolisuus, johdonmukaisuus ja
luotettavuus.

Tietojen julkistamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Tiedot julkaistaan niin pian kuin mahdollista.

 • Viestintä perustuu tosiasioihin.

 • Viestintä on johdonmukaista ja täsmällistä ja antaa tietojen vastaanottajalle mahdollisuuden arvioida niiden vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen.

 • Myönteisistä ja kielteisistä asioista kerrotaan tasapuolisesti.

 • Sijoittajille kerrotaan realistiset odotukset tulevaisuuden kehityksestä eri ajan jaksoilla sekä kehitykseen liittyvistä riskeistä.

 • Tiedot julkistetaan samanaikaisesti kaikille sidosryhmille sääntelyn edellyttämällä ja tarkoin valvotulla tavalla.

 • Yhtiö säilyttää julkistamansa yhtiötiedotteet verkkosivuillaan vähintään viiden vuoden ajan.

 • Yhtiö säilyttää taloudelliset raportit verkkosivuillaan vähintään kymmenen vuoden ajan.

 • Viestinnän tavoitteena on tukea Witted Megacorpin osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta antamalla pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää, täsmällistä ja ajankohtaista tietoa yhtiön strategiasta, tavoitteista, toimintaympäristöstä, liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta asemasta.

3. VASTUUT JA ORGANISOINTI add

Witted Megacorpin toimitusjohtaja hoitaa yhteydenpidon sijoittajiin, analyytikoihin ja mediaan yhtiöön liittyvissä asioissa. Witted Megacorpin taloudellista tilannetta, markkinoita ja tulevaisuuden näkymiä kommentoivat yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Johtoryhmän jäsenet sekä asiantuntijat voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa saamiensa ohjeiden mukaisesti. Viestintä vastaa ensisijaisesti mediasuhteista.

Viestintämateriaalien valmistelusta vastaavat tapauskohtaisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintä. Tiedotteiden jakelusta vastaa viestintä.

Witted Megacorpin hallitus päättää taloudellisten katsausten ja yhtiökokouskutsun julkistamisesta. Hallitus hyväksyy taloudellisiin katsauksiin, yhtiökokouskutsuun ja sisäpiiritiedon julkistamiseen liittyvät tiedotteet. Tulosvaroituksen antamisesta päättää hallitus, ellei kiireellisyys vaadi toimitusjohtajan päätöstä asiassa. Wittedin hallitus on valtuuttanut Wittedin toimitusjohtajan tekemään Wittediä koskevat lykkäämispäätökset, mutta voi aina halutessaan tehdä päätöksen itse

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintä vastaavat kokonaisuudessaan Witted Megacorpin tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä.

4. VIESTINTÄKANAVAT JA KIELI add

Yhtiötiedotteet julkaistaan samanaikaisesti pörssissä ja yhtiön internetsivuilla. Ne toimitetaan samanaikaisesti myös keskeisille tiedotusvälineille ja tiedotteiden tilaajille.

Sijoittajaviestinnän ensisijainen kanava on yhtiön internetsivusto. Witted Megacorp pyrkii tarjoamaan sivustollaan kattavasti tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä.

Internetsivuilta löytyy myös tulosjulkistusten ja muiden sijoittajatapahtumien materiaalit, jotka julkistetaan siellä mahdollisimman oikea-aikaisesti. Witted Megacorp säilyttää julkistamansa yhtiötiedotteet verkkosivuillaan vähintään viiden vuoden ajan. Yhtiö säilyttää taloudelliset raportit verkkosivuillaan vähintään kymmenen vuoden ajan.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

5. SÄÄNNELTYJEN TIETOJEN JULKISTAMINEN add

Säänneltyjen tietojen julkistamisella viitataan lainsäädäntöön tai markkinapaikan sääntöihin pohjautuvaan velvoittavaan tiedottamiseen. Säännellyt tiedot julkistetaan yhtiötiedotteella. Yhtiötiedotteen perustietoihin merkitään ”Sisäpiiritieto” aina, kun kyse on sisäpiiritiedon julkistamisesta.

5.1 SISÄPIIRITIETO

EU:n laatiman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Witted Megacorp julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon tai lykkää julkistamista asetuksen mukaisesti. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut, julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja yhtiö pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä ja sitä koskevia prosesseja on käsitelty tarkemmin Witted Megacorpin sisäisessä ohjeessa.

Sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti liikkeeseenlaskijaan ja jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisen rahoitusvälineen tai siihen liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. Tiedolla, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineiden tai rahoitusjohdannaisten hintoihin tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena.

Sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa:

 • merkittävät yritysostot, divestoinnit, yhteisyrityssopimukset ja rahoitusjärjestelyt

 • merkittävät strategiamuutokset

 • merkittävät investointipäätökset

 • merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset

5.2 TALOUDELLISET RAPORTIT

Witted julkaisee tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kahden vuosineljännesliiketoimintakatsauksen (Q1 ja Q3) lisäksi kuukausittaisia liiketoimintakatsauksia. Kuukausittaisissa katsauksissa raportoidaan kuukausiliikevaihto, liikevaihto viimeiseltä 12 kuukaudelta, asiantuntijoiden ja muun henkilöstön määrä sekä edellä mainittujen vertailutiedot. Tämän lisäksi raportoidaan johdon arvio liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana. Katsausten luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja vuosineljännesliiketoimintakatsaukset julkistetaan ennalta määritetyn aikataulun mukaisesti. Lisäksi yhtiö julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä, ja ne ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Kuukausittaiset katsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua. Poikkeuksen tekevät osana tammi–maaliskuun liiketoimintakatsausta julkistettavat maaliskuun luvut, osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut, yhdessä julkaistavat heinä–elokuun luvut, osana tammi–syyskuun liiketoimintakatsausta julkistettavat syyskuun luvut sekä osana tilinpäätöstiedotetta julkaistavat joulukuun luvut.

Witted Megacorp raportoi tietoja julkisesti pääsääntöisesti konsernitasolla ja soveltuvin osin segmenttitasolla.

5.2.1 TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OHJEISTUS

Witted Megacorp julkaisee taloudelliset tavoitteet. Witted Megacorpin hallitus arvioi vuosittaisen strategiaprosessin yhteydessä, onko taloudellisia tavoitteita syytä muuttaa. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan yhtiötiedotteella.

Witted ei esitä tilikausikohtaisia ennusteita yhtiön liikevaihdosta tai tuloksesta.

5.2.2 TULOSVAROITUS

Witted Megacorp antaa tulosvaroituksen, jos yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman kehitys on merkittävästi odotettua heikompi tai parempi. Tulosvaroitus julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä, kun yhtiö arvioi tuloksen todennäköisesti poikkeavan olennaisesti siitä, mitä voidaan kohtuudella odottaa yhtiön aiemmin julkistamien taloudellisten tietojen perusteella. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

5.2.3 HILJAINEN JAKSO

Witted Megacorp noudattaa 30 vuorokauden pituista niin sanottua hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana yhtiö ei kommentoi medialle tai muille tahoille yhtiön taloudellista tilaa, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana Witted Megacorp ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousalan median edustajia eikä kommentoi yrityksen taloudelliseen tilanteeseen tai markkina- tai liiketoimintanäkymiin liittyviä asioita.

Mikäli jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma edellyttää välitöntä julkistamista, Witted Megacorp
julkistaa tiedot viipymättä tiedonantovelvollisuuteen liittyvien säännösten mukaisesti, minkä jälkeen se voi
kommentoida kyseistä tapahtumaa.

5.3 MUUT SÄÄNNELLYT TIEDOT JA ERITYISTILANTEET

Witted Megacorp tiedottaa yhtiötiedotteina myös muista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja markkinapaikan sääntöjen mukaisista asioista, kuten esimerkiksi muutoksista johdossa sekä osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä. Näistä johdon liiketoimista tiedottamista on käsitelty alla tarkemmin.

5.3.1 JOHDON LIIKETOIMET

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa Witted Megacorpille ja Finanssivalvonnalle heidän omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet, jotka koskevat Witted Megacorpin osakkeita tai niihin kytkeytyviä rahoitusvälineitä. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan Witted Megacorpin hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja talousjohtajaa. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset julkaistaan viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun Witted Megacorp on saanut ilmoituksen liiketoimen toteuttamisesta.

5.3.2 HUHUT, MUIDEN TOIMET JA TIETOVUODOT

Witted Megacorp ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden ennusteita. Witted Megacorp voi kuitenkin harkita yhtiötiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, mikäli näillä on merkittävä vaikutus yhtiön arvopaperin arvonmuodostukseen. Witted Megacorp ei myöskään kommentoi valmisteilla olevia asioita. Mikäli kuitenkin Witted Megacorpin arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttava tieto on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, yhtiö julkaisee asiasta yhtiötiedotteen.

6. MUIDEN KUIN SÄÄNNELTYJEN TIETOJEN JULKISTAMINEN add

Witted Megacorp kertoo lehdistötiedotteilla, blogikirjoituksissa, videoilla, sosiaalisessa mediassa tai muissa epävirallisissa kanavissa sellaisista liiketoimintaansa liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä vaatimuksia, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai joiden arvioidaan muuten kiinnostavan yhtiön sidosryhmiä.

Witted Megacorp tiedottaa uusista merkittävistä asiakkuuksista ja kumppanuuksista pääsääntöisesti lehdistötiedotteella. Yhtiön tavoite on julkaista kaikki saamansa keskeiset asiakkuudet, mutta asiakkaiden pyynnöstä osa jää luottamuksellisiksi.

7. YHTIÖSTÄ JULKAISTAVAT ANALYYSIT add

Witted Megacorp voi julkistaa internetsivuillaan analyytikkojen laatimia ennusteita tai analyysejä. Analyytikkojen arviot ja ennusteet yhtiöstä ovat heidän omiaan, eivätkä edusta Witted Megacorpin tai sen johdon arvioita tai ennusteita. Yhtiö voi pyydettäessä tarkistaa analyytikon laatiman analyysin ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei kommentoi pääomamarkkinoiden edustajien tekemiä ennusteita, yhtiön arvonmuodostusta tai rahoitusvälineiden arvon kehitystä.

8. POIKKEUSTILANTEIDEN VIESTINTÄ add

Witted Megacorp on laatinut kriisiviestintäohjeet oikean ja oikea-aikaisen tiedon tarjoamiseksi yhtiön johdolle, työntekijöille ja muille sidosryhmille kriisin sattuessa. Kriisiviestinnän tehtävänä on tukea kriisinhallintaa tarjoamalla osaamista ja jakamalla oikeaa tietoa keskeisille kohderyhmille.

9. SISÄPIIRIOHJE add

Sisäpiiritietoa koskevissa asioissa Witted Megacorp noudattaa sovellettavan lainsäädännön ja ESMA:n (European Securities and Markets Authority) standardien lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisääntöjä. Lisäksi Witted Megacorpilla on käytössä yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, jonka mukaan Witted Megacorpin johtohenkilöt ja muut Witted Megacorpin määrittelemät henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseenlaskemilla rahoitusinstrumenteilla 30 vuorokauteen (niin sanottu suljettu ikkuna) ennen liiketoimintakatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.